Bestuur:


 
 
 
 
 

Bestuur

De Drieslag
Met ingang van 1 januari 2020 zijn de Hervormde Scholen van Barneveld/Hoevelaken en Ede onder hetzelfde bestuur gekomen. De scholen vallen onder de Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede en omstreken. Met als werknaam ‘De Drieslag’.
De scholen werken samen met de Stichting Christelijke Kindcentra ‘De Drieslag’. Beide stichtingen zijn nauw aan elkaar verbonden en hebben dezelfde bestuurder en leden van de Raad van Toezicht.

 

 

Identiteit

De scholen en kindcentra van hebben een hervormde identiteit. Met onze werknaam ‘De Drieslag’ benadrukken we de band tussen school, kerk en gezin. We gaan van eenzelfde identiteit uit.
Onze scholen en kindcentra zijn herkenbaar als een christelijk. Elke schooldag wordt begonnen met gebed, het zingen van een psalm of geestelijk lied en het vertellen of bespreken van een bijbelverhaal.

School, kerk en gezin werken samen in het beleven van het geloof door het zingen van psalmen en geestelijke liederen. Daarom wordt de psalm of het lied dat de leerlingen wekelijks op school leren de zondag daarna in de participerende hervormde gemeentes gezongen.

We schenken uitgebreid aandacht aan de christelijke feestdagen. Bid- en dankdag wordt gevierd op de scholen. In verschillende plaatsen worden speciale schooldiensten in de Hervormde Kerk gehouden die we samen met de kinderen bijwonen. Er is jaarlijks een kerk-school-gezin week. De afsluiting van deze themadienst vindt in de Hervormde Kerk plaats. Elk kind ontvangt een bijbel bij het verlaten van de school in groep 8.

Het evangelie is binnen ‘De Drieslag’ norm en richtsnoer voor het onderwijs en de opvang in onze locaties. Dit komt tot uitdrukking in de wereldoriëntatie lessen, de taal- en de geschiedenisles, maar ook in de relatie tussen u en de school en tussen de kinderen onderling. In die geest onderwijzen en voeden we de kinderen op. Daarbij staat het grote gebod centraal: “De Heere God liefhebben met ons hart, met onze ziel en ons verstand en onze naaste als onszelf.

 

Bestuur

Het bestuur is belegd bij het College van Bestuur. Onze bestuurder is dhr. G. (Gert) van der Rhee. Het bestuurskantoor bevindt zich op de Lange Voren 88 te Barneveld en is telefonisch te bereiken via 0342 478 243. Een dependance bevindt zich in de Koepelschool, Nieuwe Maanderbuurtweg 2 te Ede.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en is als volgt samengesteld.
dhr. L.M. (Len) de Pater (voorzitter)
dhr. L.M. (Léon) van de Heg (secretaris)
dhr. V. (Vincent) de Heer
dhr. C. (Corné) Kranenburg
dhr. B. (Bert) Mollema
dhr. B. (Bram) Roggeveen
dhr. G.J. (Geert Jan) de Weert

 

Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school is één van de scholen aangesloten bij ‘De Drieslag’. Dit betekent dat er ook zaken bovenschools geregeld moeten worden. Voor school overstijgende zaken is er de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (de GMR), die overlegt met het bestuur. De GMR is de gesprekspartner van het bestuur namens ouders en personeel van de scholen. De medezeggenschapsraden delegeren een deel van hun bevoegdheden aan de GMR. De GMR houdt zich bezig met het overkoepelende personeelsbeleid van de stichting. Hier gaat de personeelsgeleding over. Personeelsgeleding en oudergeleding hebben invloed op de bovenschoolse financiële begroting en de identiteit van de stichting. Net zoals de medezeggenschapsraad op schoolniveau, heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor een aantal zaken instemmingsrecht en voor andere zaken adviesrecht. Iedere medezeggenschapsraad van de school heeft een afvaardiging in oudergeleding en personeelsgeleding naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Aangezien basisschool Ariane een dislocatie van basisschool Amalia is, is er voor basisschool Ariana een deelraad van basisschool Amalia ingericht.

 

Privacyverklaring persoonsgegevens 

In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is er door de vereniging een pricacyverklaring persoonsgegevens opgesteld. Deze kunt u hier vinden.

 


Toelichting op de cookies